Ana Sayfa | Kadın Hakları | La­le Or­ta'dan MHK'ya suçlama

La­le Or­ta'dan MHK'ya suçlama

Editör:
Font boyutu: Decrease font Enlarge font
FI­FA ko­kart­lı ilk ka­dın ha­ke­mi­miz  Lale Orta FI­FA ko­kart­lı ilk ka­dın ha­ke­mi­miz Lale Orta

FI­FA ko­kart­lı ilk ka­dın ha­ke­mi­miz La­le Or­ta, MHK'yı cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğıy­la suç­la­dı. "Nes­li tü­ken­mek­te olan şey­ler ko­ru­nur ve sa­yı­sı ço­ğal­tı­lır. Üst klas­man­da sa­de­ce 1 ka­dın ha­kem var" de­di.

Sa­ha için­de­ki ha­kem ha­ta­la­rıy­la son dö­nem­de he­def­te olan Mer­kez Ha­kem Ko­mi­te­si'ne (MHK) ağır bir eleş­ti­ri de cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı ko­nu­sun­da gel­di. Tür­ki­ye'nin FI­FA ko­kart­lı ilk ka­dın ha­ke­mi La­le Or­ta, Tür­ki­ye'de ka­dın ha­kem­le­rin er­kek­ler­le fır­sat eşit­li­ği ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
MHK ve Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun ka­dın ha­kem­le­re kar­şı olum­lu yak­la­şım gös­te­re­me­di­ği­ni be­lir­ten Or­ta, "Ka­dın ha­kem­ler hak et­tik­le­ri maç­la­rı ala­mı­yor­lar. En azın­dan be­nim ger­çek­leş­tir­dik­le­ri­mi ra­hat­ça ya­pa­bil­me­li­ler. Ben 2005'in so­nun­da bı­rak­tım, ben­den son­ra üst dü­zey bir maç­ta gö­rev alan ka­dın ha­kem ol­ma­dı. Bu ta­ma­men MHK ve Fe­de­ras­yon'un ba­kış açı­sıy­la il­gi­li bir durum" diye konuştu.
Hak­la­rı­mız ka­ğıt üs­tün­de
Ka­dın­la­ra kar­şı açık bir cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı uy­gu­lan­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren Or­ta, "Bı­ra­kın cin­si­yet ay­rım­cı­lı­ğı­nı, po­zi­tif ay­rım­cı­lık ya­pı­la­rak ka­dın ha­kem­ler des­tek­len­me­li. Nes­li tü­ken­mek­te olan bir­çok şey ko­run­ma­ya alı­nır ve sa­yı­la­rı ço­ğal­tı­lır. Ka­dın ha­kem­le­rin sa­yı­sı da azalt­ma­ya de­ğil ço­ğalt­ma­ya ça­lış­ma­lı­yız. Ay­rım­cı­lık ya­pıl­ma­mış ol­say­dı üst klas­man­da sa­de­ce 1 ka­dın ha­ke­mi­miz ol­maz­dı. Ba­kı­yo­ruz şu an sa­de­ce Se­çim De­mi­rel. O da alt lig­ler­de gö­rev alı­yor. Ne­den Sü­per Lig'de maç­la­ra ve­ril­mi­yor. Eğer ba­şa­rı­sız­sa ne­den o kad­ro­da mu­ha­fa­za edi­li­yor. Yö­net­me­lik an­la­mın­da bel­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­dı ama uy­gu­la­ma­da yok. Hak­lar ka­ğıt üze­rin­de" de­di.
ivana Vlaiç’e Türkiye daveti
Boşnak kadın hakem Ivana Vlaiç maçlarda erkek taraftarların küfürlü tezahüratlarına ve "Git evine börek pişir" gibi tepkilerine maruz kaldığını açıklamıştı. Vlaiç'in aksine Lale Orta, 20 yıllık kariyeri boyunca genelde tribünlerden hep olumlu tepkiler aldığını söyledi. Türk erkeğinin kadına karşı saygılı olduğunu belirten Orta "Hakemlikte cinsiyet yoktur. İyi yöneticilik özelliklerini barındıran herkes iyi hakem olabilir. Artık bili- yorsunuz bulaşıkları bile teknoloji sayesinde bulaşık makineleri yıkıyor. Vlaiç Türkiye'ye gelsin. Ülkemiz bence bu konuda çok daha çağdaş" ifadelerini kullandı.

SUAT VİLGEN - BUGÜN GAZETESİ

Subscribe to comments feed Yorumlar (5 gönderilen)

avatar
Philly 02/01/2017 21:50:32
Hej Ma.ciasghver dig helt ret i det med barnevognen! har også selv været ude og købe den helt store barnevogn som i gjorde men den er simpelthen alt for bøvlet til shopping! er også blevet meget glad for den lille model har du prøvet at tage til Vejle at shoppe?? de har gode butikker og et fint storcenter og hyggelige caffer med plads til barnevogne!
avatar
Zaylin 03/01/2017 07:24:39
Absolutely first rate and <a href="http://dmxqwa.com">cortbp-eoptomed,</a> gentlemen!
avatar
Keyanna 04/01/2017 18:59:56
That's a genuinely imveissrpe answer. http://dlkjuzgxxeo.com lpjkopkgb [link=http://havesu.com]havesu[/link]
avatar
Stormy 05/01/2017 01:30:53
That <a href="http://azaacd.com">inhisgt</a> would have saved us a lot of effort early on.
avatar
Precious 05/01/2017 07:07:27
I'd ventrue that this article has saved me more time than any other. http://ljkcarn.com rkbdlro [link=http://hkgirlad.com]hkgirlad[/link]
toplam: 5 | görüntülenen: 1 - 5

Yorumda bulunun

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Lütfen resimde gördüğünüz kodu girin:

Captcha
  • Bir arkadaşa gönder Bir arkadaşa gönder
  • Yazdırılabilir sürüm Yazdırılabilir sürüm
  • Düz metin Düz metin

Etiketler:

Bu makale için etiket yok

Bu makaleyi oylayın

0
Powered by Vivvo CMS v4.6